Новини

30 март 2020 г.


Изисквания и насоки относно рекламирането и хранителните и здравните претенции за храните

Въведение

В ЕС всеки маркетингов материал ще бъде в съответствие с правилата на Европейския съюз (ЕС) относно хранителните и здравните претенции при маркетинга на функционални храни, хранителни добавки и храни за специфични групи. Несъответстващите на изискванията и следователно – незаконни маркетингови материали влияят отрицателно на имиджа на директните продажби. За да подпомогне по-пълноценното осъзнаване на правилата на ЕС и по-доброто им прилагане на практика, Seldia дава следните напътствия и насоки във връзка със законодателството на ЕС относно хранителните и здравните претенции за храните.

Тези насоки се отнасят за рекламата, основана върху най-общи твърдения за хранителни продукти, и хранителните и здравните претенции за храните. Контролът върху претенциите за храните попада в няколко части от закона за храните на ЕС:

Важно е рекламирането на всяка от храните, предлагани на пазара на ЕС, за не противоречи на нито една от гореизложените законови разпоредби и също така да съответства на всеки друг уместен за случая търговски закон на ЕС, макар и да не се отнася конкретно за храните.

Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните (РХЗПХ)

В съответствие с РХЗПХ, претенция е всяко твърдение или представяне, което не е задължително в съответствие с европейското или държавното законодателство, включително картинно, графично или символично представяне, в каквато и да е форма, което твърди, споменава или намеква, че дадена храна има особени характеристики.
Това означава, че РХЗПК се отнася за всички форми на популяризиране на продукти, включително печатни материали, електронни форми на комуникация и вербални твърдения. Следователно той е в сила за вербалните твърдения или презентации по време на срещи в сферата на директните продажби, на които присъстват и потенциални клиенти. Означава също, че ако, например, продуктово название, маркетингов текст или изображение може да бъде интерпретирано като хранителна или здравна претенция за храна, то попада в обхвата на РХЗПК.

РХЗПК дефинира „хранителни и здравни претенции за храните“ както следва:

Проблемите с хранителните и здравните претенции често възникват поради незнание или неразбиране на Регламента относно хранителните и здравните претенции за храните (РХЗПХ) на ЕС.

Хранителните и здравните претенции за храните са строго регламентирани от ЕС въз основа на специален списък на разрешените по закон хранителни и здравни претенции за храните, които могат да бъдат използвани. Която и да е от разрешените хранителни и здравни претенции за храните от списъка на ЕС може да се използва само ако продуктът отговаря на съответните условия за използване на претенциите.

Регламент (ЕС) № 432/2012 установява списък на разрешените „функционални здравни претенции“ за храни (твърдения за растежа, развитието и функциите на тялото, психологичните и поведенческите функции, отслабването или контрола на теглото). Списъкът се актуализира редовно. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:02012R0432-20170822)

Регистър на ЕС на хранителните и здравните претенции за храните
Всички разрешени хранителни претенции и всички оторизирани и неоторизирани здравни претенции са записани в Регистъра на ЕС на хранителните и здравните претенции за храните (https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home), който е публично достъпен. Регистърът представя също така съответните условия за използване на оторизираните претенции, като например количеството на дадена съставка, което трябва да присъства в продукта, за да бъде направена съответната претенция.

Специфичните принципи и условия за използване на претенциите са изложени в базата данни и компаниите и продавачите в сферата на директните продажби трябва да се съобразяват с тях.

Важно е да се подчертае, че, както е отбелязано в документа, здравните претенции би трябвало да се правят само за нутриента, веществото, храната или категорията храни, за които са били оторизирани, а не за хранителния продукт, който ги съдържа.

Освен това, макар да е възможна известна гъвкавост при формулирането на претенцията, адаптираната формулировка би трябвало да има за потребителя същото значение като оторизираната здравна претенция, следователно компаниите и продавачите в сферата на директните продажби не трябва да преувеличават нито една претенция при маркетинговата си комуникация.
Конкретни ситуации
Следните ситуации са от особена важност, когато става въпрос за хранителни и здравни претенции за храните:

            • Линкове
Продавачите в сферата на директните продажби използват или разпространяват линкове за уебстраници, съдържащи хранителни и здравни претенции, които не фигурират в списъка на ЕС на хранителните и здравните претенции за храните, които могат да бъдат използвани. Така например директен продавач от компания от страна, която не е членка на ЕС, често се позовава на уебстраницата на своята компания. Възможно е страницата да съдържа хранителни и здравни претенции, предназначени за клиенти в тази страна, която не е членка на ЕС и които са законни там. Но ако тези претенции не са законни в ЕС, продавачът в сферата на директните продажби не може да дава линк от своята маркетингова страница към уебсайта на тази компания, нито да използва този уебсайт по какъвто и да било друг начин във връзка с маркетинговата си дейност.

Компаниите в сферата на директните продажби би трябвало активно да поощряват и насърчават своите продавачи да се позовават на страници, съдържащи хранителни и здравни претенции за храните, които фигурират в списъка на ЕС на хранителните и здравните претенции, които е разрешено да се използват.

            • Социални медии
Продавачите в сферата на директните продажби използват все повече социалните медии за дейността си. Огромен брой продавачи в сферата на директните продажби в ЕС работят чрез Facebook, Twitter, YouTube или други уебстраници в социалните мрежи, за да рекламират продавания от тях продукт. Вероятността всеки продавач в сферата на директните продажби да е запознат с правилата относно хранителните и здравните претенции за храните е по-малка, отколкото за компаниите. Поради това има по-голям риск от незаконно използване на хранителни и здравни претенции в тези социални мрежи.

            • Маркетинг
Уебстраници, филми в YouTube или други форми на комуникация, основани на Интернет, може да съдържат хранителни и здравни претенции за храните, съответстващи на законодателството на страната, в която се хостват, или в която са базирани компаниите. Но ако тази комуникация е насочена към пазари в ЕС, те трябва да отговарят на правилника на ЕС.

За да се определи дали дадена уебстраница или други средства за комуникация са насочени към определен пазар, би трябвало да се вземат предвид използваните езици, валутата, в която се дават цените, адреса за кореспонденция и други подобни критерии.

Изисквания
            • Компаниите да се съобразяват със законодателството на ЕС, засягащо продуктите, които рекламират и продават в ЕС.
            • Компаниите да спазват Закона за храните,Регламент (ЕО) № 178/2002, за да избегнат риска от въвеждане на потребителя в заблуда.
            • Компаниите да разработват практики за ясно и почтено даване на информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1169/2011, където се разглежда даването на информация за храните за потребителите, и Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама.
            • Компаниите във всички случаи да спазват европейските закони за хранителните и здравните претенции, Регламент (ЕО) № 1924/2006 и принципите и условията от Регистъра на ЕС на хранителните и здравните претенции за храните.
            • Компаниите в сферата на директните продажби трябва да информират работещите за тях продавачи в своите хранителни и здравни претенции за храните да се позовават само на национални уебсайтове, отговарящи на законодателството на ЕС.

Компаниите в сферата на директните продажби трябва да полагат максимални усилия да се придържат към законите на ЕС за информацията, рекламата и хранителните и здравните претенции за храните – както самите компании, така и техните продавачи.

Насоки

Seldia препоръчва:
! Да се използват правилно, особено на национално ниво, всички, свързани с този въпрос държавни и браншови насоки, специфични за държавите членки на ЕС, предназначени да бъдат пазар за тези стоки.

! Компаниите в сферата на директните продажби да се грижат онлайн информацията за продукта, разпространявана на местни пазари на територията на ЕС, да бъде в съответствие с действащото в ЕС законодателство, и техните продавачи да поемат задължението да се позовават на съдържанието единствено на такива източници.

! Активно да уведомяват всичките си продавачи за правилата за информацията, рекламирането, хранителните и здравните претенции за храните.

! Активно да следят използването на хранителни и здравни претенции от своите продавачи, в частност и правените чрез социалните медии.

! Да вземат съответстващи мерки срещу всеки продавач в сферата на директните продажби, нарушаващ правилата на ЕС.

! Да предприемат позитивни и креативни действия за решаване на потенциалните проблеми.

Полезни източници:

            • Информация на Комисията

Информация за въпроси и отговори относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN

Указателен документ на Комисията относно Регламент (ЕО) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_bg.pdf

Указателен документ на Комисията относно Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition_claim_reg-2006-124_guidance_en.pdf

Регистър на ЕС на хранителните и здравните претенции за храните: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

            • Указателни документи на съответните национални органи

Финландия: Ръководство относно хранителните и здравните претенции за храните за работещите в сферата на контрола на храните и хранителния бизнес: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/en/eviran_ohje_17052_4_uk.pdf

Ирландия: Информация относно хранителните и здравните претенции за храните: https://www.fsai.ie/science_and_health/nutrition_and_health_claims.html

Обединено кралство: Основни принципи на гъвкавостта при формулировката на здравни претенции: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217005/health-claims-flexibility-of-wording-principles-UK-19-Dec-2012.pdf.
Забележка: Тези основни принципи бяха договорени през 2012 г. от държави членки на ЕС (Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Естония, Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Швеция и Обединено кралство.) Те може да не се прилагат задължително във всички държави членки на ЕС.

Обединено кралство: Указания за спазване на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204320/Nutrition_and_health_claims_guidance_November_2011.pdf
Полезни линкове:

Франция: DGCCRF/Информация относно хранителните и здравните претенции за храните (на френски език): https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/Etiquetage-des-produits/Allegations-nutrionnelles-et-de-sante

Испания: Испанска агенция по безопасност на храните и храненето: http://www.aecosan.msssi.gob.es/en/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm

Италия: Хранителни и здравни претенции за храните (на италиански език): http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1476&area=nutrizione&menu=etichettatura

Нидерландия: Етикетиране на храните: https://www.government.nl/topics/food/food-safety-requirements

Упътвания на индустрията
Насоки за европейските страни за обоснованост на претенциите за ползи за красотата от хранителните добавкиhttps://foodsupplementseurope.org/wp-content/themes/fse-theme/documents/publications-and-guidelines/beautyclaims-forfoodsupplements.pdf

Насоки за европейските страни във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за хранителните добавки: https://foodsupplementseurope.org/wp-content/themes/fse-theme/documents/publications-and-guidelines/nutrition-and-health-claims-regulation.pdf